24 มิถุนายน 2562 จังหวัดตรัง เร่งเดินหน้าสร้างความเข้าใจในบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190624082042519

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่าภายหลังจากที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกในประเทศไทยที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบของประเทศ จังหวัดตรังจึงเร่งเดินหน้าสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติของหน่วยงานระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการร่วมบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดตรังมีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีกว่า 4,000 มิลลิเมตร  แต่จัดเก็บได้เพียง 300-400 มิลลิเมตรเท่านั้น  และในหลายพื้นที่ของจังหวัดตรังยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร  จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วย